top of page
פרוגרמה מוצעת - מתחם מוזיאון הרכבת.jpg
תחנת רכבת
חיפה מזרח:
מוזיאון הרכבת

פגרומה ותכנון

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: חיפה, ישראל

פרוגרמה: הרחבת מוזיאון רכבת ישראל

2019-2021

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

מסמך הפרוגרמה האדריכלית מציע מתווה להרחבת פעילותו של מוזיאון הרכבת כחלק ממתחם תחנת חיפה-מזרח לאור השינויים הצפויים במערך העירוני והתחבורתי סביב האתר. המסמך מבוסס על מימצאי ומסקנות סקר התיעוד המתחמי  ועל ניתוח השפעות עתידיות של תכניות לתפעול המתחם ופיתוח סביבתו.

 

הפרוגמה מציעה את חיזוק הקשר בין מתחם תחנת הרכבת לבין מרקמה העירוני העכשווי של העיר חיפה, וכוללת הצעה לשלושה 'מתחמי פיתוח' הניתנים למימוש באופן עצמאי, במקביל או בנפרד מפיתוחם של האחרים.

פרוגרמה רכבת עמוד 19.jpg
bottom of page