top of page
IMG_9160.JPG
תחנת רכבת
חיפה מזרח:
מגדלי המים
והמזוט

תיעוד ופיקוח

לקוח: רכבת ישראל

חיפה, ישראל

2016-2017

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

תיק תיעוד זה הוזמן בשנת 2016 ע"י רכבת ישראל כחלק משדרוג מוזיאון הרכבת ומתחם תחנת חיפה-מזרח, שנחנך ב-1905 כתחנת הקצה והמוצא לים של שלוחת חיפה-דרעא במסילת הרכבת החיג'אזית. מטרת התיק לאסוף מידע ולתת מענה לשאלות עקרוניות ומעשיות הנוגעות לחשיבותם של מגדלי המים, מגדלי המזוט ובית המשאבות המצויים בתחנת חיפה-מזרח, לשימורם ולפיתוחם בהווה ובעתיד.

במתחם תחנת חיפה-מזרח מצויים כיום 4 מגדלי בטון (2 מגדלי מים ו-2 מגדלי מזוט) ובית משאבות שהוקמו בשנות ה-40' של המאה העשרים. למעט מגדל המים המרוחק, הנמצא במתחם המוסכים של תחנת חיפה-מזרח, נמצאים שאר המבנים בסמוך למוזיאון הרכבת ומהווים חלק מאזור התצוגה החיצוני הצמוד למוזיאון. תיק התיעוד סוקר את הקיים היום באתר והתוכניות החלות עליו, לצד מחקר אודות סיפורם ההיסטורי של המגדלים ובית המשאבות באמצעות מפות, תמונות ועדויות הסטוריות. עוד כולל התיק ניתוח של מאפייניו הטכנולוגיים ואדריכליים של המבנה, והגדרה של משמעותו התרבותית כאובייקט היסטורי. על בסיס ממצאי ושרטוטי תיק התיעד בוצע שיקום חזיתות מגדלי המזוט ובית המשאבות בשנת 2017. 

סכמת צנרת כניסת ויציאת מים מהמגדל.JPG
bottom of page