top of page
צילום אוויר של הדר הכרמל בחיפה_זולטן קלוגר_01.09.1947_D7-027.jpeg
סקר שימור
הדר הכרמל

סקר

לקוח: עיריית חיפה

מיקום: חיפה, ישראל

2021-2023

פרויקט בשיתוף עם אדר' אמיר פרוינדליך

תצ"א הדר הכרמל, 1947. צלם: זולטן קלוגר. מקור: לשכת העיתונות הממשלתית

סקר שכונת הדר (2+3) הוזמן על ידי עיריית חיפה בקיץ 2020. העבודה על הסקר החלה בקיץ 2021 ונמשכה כשנה במהלכה תועדו כל המבנים בתחום הסקר (כ-400 מבנים), הוגדרו מתמחים לשימור והוכנו כרטיסי מבנים הכוללים תיעוד צילומי של המצב הקיים, ניתוח אדריכלי, ניתוח היסטורי וניתוח סגנוני עבור כל המבנים שהומלצו לשימור (דרגה א'/ב').

תחום הסקר כולל שני תתי אזורים - הדר 2 והדר 3, שהוגדרו על ידי מחלקת השימור של עיריית חיפה ואוחדו יחד בעבודה זו. בתחום הדר 2 (רחובות מרכזיים: הרצל, החלוץ, סירקין, יחיאל, סוקולוב) כ-190 מבנים ובתחום הדר 3 (רחובות מרכזיים: השומר, ברזילי, יל"ג, הרב הרצוג) כ-200 מבנים. בתחום הסקר זוהו 18 מבנים ומגרשי ציבור, להם הוכנו כרטיסי מבנה מורחבים.


מטרת הסקר היא להעמיק את הידע ההיסטורי, התכנוני, הנופי והתרבותי בשכונת הדר הכרמל, לזהות מבנים לשימור (שיוטמעו ברשימת השימור העירונית) ולזהות ולהגדיר מתחמים וצירים בעלי מאפינים יחודיים וחשובים הראויים לשימור.

העבודה על הסקר כללה עבודה משרדית ועבודת סקירה בשטח. תחילה, נעשתה עבודה משרדית של שיכוב (קומפילציה) של מפות ותצ"אות היסטוריות מתקופות שונות המציגות את השינויים והתמורות שחלו בתחום שטח הסקר.  בתום העבודה המשרדית, שכללה גם הכנה של תיק בניין בסיסי עם מידע סטטוטורי והיסטורי קיים על כל מבנה, יצא צוות של אדריכלים מהמשרד לסקור בשטח. בתום הסקירה הושלמו כרטיסי המבנים במלואם והתקבלה החלטה על דרגת השימור של המבנה. 

מסמכי הסקר מחולקים ל-2 חוברות: חוברת הסקר וחוברת הכרטיסים שנערכו לכל המבנים לשימור בתחום הסקר.

הדר 2+3.jpg
bottom of page