top of page
תכנית מתאר חיפה נספח 6-שימור.jpg
תכנית המתאר
חפ/2000
עיריית חיפה

מדיניות ונספח שימור

לקוח: עיריית חיפה

 חיפה, ישראל

2010-2012

נספח השימור של תכנית המתאר חפ/2000 הוכן בתיאום עם מסמכי תכנית המתאר, ומגדיר מונומנטים עירוניים לשימור, איזורים לשימור מרקמי (בעיקר בשכונות הותיקות), מרחבי חיפוש לאתרי ומרקמי מורשת בתחום של מוסדות ציבור ואיזורים בעלי נוף תרבות לשימור. 

bottom of page