top of page
מפת מדרג האזורים.JPG
מסמך מדיניות השימור וסקר מורשת עירונית 
חיפה

סקר ומדיניות

לקוח: עיריית חיפה

 מיקום: חיפה, ישראל

2010-2012

מסמך המדיניות העירונית לשימור והבניית מנגנון שימור לעיר חיפה גובשו כמהלך משלים לתהליך הכנת נספח השימור לתוכנית מתאר לעיר חיפה חפ-2000. המסמך מרכז מידע אודות תכניות ארציות מקומיות הנוגעות לשימור וחלות בחיפה, רשימת המבנים והמרקמים לשימור ברשימת השימור העירונית ורשימת הסקרים המתחמיים ותיקי התיעוד.

 

בנוסף, המסמך מחלק את העיר ל-18 איזורים כאשר לכל אזור הוכנה “תעודת זהות” המרכזת בתוכה את הנתונים העיקריים הנוגעים לאיזור, לרבות מעמדו לפי נספח השימור של תוכנית המתאר. המסמך מכיל סקר היסטורי-פיזי כלל עירוני המנתח ומגדיר את ערכי המורשת של העיר חיפה בחתך תקופתי ותמטי.

מפת רגישויות.JPG
סופרפוזיציה של כל התקופות
סופרפוזיציה של כל התקופות

press to zoom
תקופת שיא בהתפתחות העירונית
תקופת שיא בהתפתחות העירונית

press to zoom
התיישבות קדומה בחיפה
התיישבות קדומה בחיפה

press to zoom
סופרפוזיציה של כל התקופות
סופרפוזיציה של כל התקופות

press to zoom
1/4
bottom of page