top of page
מפת מדרג האזורים.JPG
מסמך מדיניות השימור וסקר מורשת עירונית 
חיפה

סקר ומדיניות

לקוח: עיריית חיפה

 מיקום: חיפה, ישראל

2010-2012

מסמך המדיניות העירונית לשימור והבניית מנגנון שימור לעיר חיפה גובשו כמהלך משלים לתהליך הכנת נספח השימור לתוכנית מתאר לעיר חיפה חפ-2000. המסמך מרכז מידע אודות תכניות ארציות מקומיות הנוגעות לשימור וחלות בחיפה, רשימת המבנים והמרקמים לשימור ברשימת השימור העירונית ורשימת הסקרים המתחמיים ותיקי התיעוד.

 

בנוסף, המסמך מחלק את העיר ל-18 איזורים כאשר לכל אזור הוכנה “תעודת זהות” המרכזת בתוכה את הנתונים העיקריים הנוגעים לאיזור, לרבות מעמדו לפי נספח השימור של תוכנית המתאר. המסמך מכיל סקר היסטורי-פיזי כלל עירוני המנתח ומגדיר את ערכי המורשת של העיר חיפה בחתך תקופתי ותמטי.

מפת רגישויות.JPG
bottom of page