top of page
מסמך מדיניות רכבת ישראל.JPG
מורשת המערך
הרכבתי בישראל

מחקר ומדיניות

לקוח: רכבת ישראל

ישראל

2012-2015

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

בשנת 2012 הזמינה רכבת ישראל את הכנתו של מסמך מדיניות לזיהוי וסקר של רכיבי המורשת ולגיבוש מדיניות שימור ותפיסה כוללת עבור מערך הרכבת ההיסטורי בישראל. בהסתמך על מסמך מדיניות שימור זה הוכנו מסמכי מדיניות שימור פרטניים עבור קווי רכבת הסטוריים חיפה-קנטרה (2014), יפו-ירושלים ומסילת החוף (2015).

 

המסמכים מזהים את חשיבותם התרבותית-היסטורית של הקוים, מזהים אתרים ותחנות עתירי מורשת המצויים לאורכם, ומדרגים אותם בהתאם לערכיהם ולדחיפות הטיפול בהם. הם כוללים עקרונות בסיסיים, הנחיות וכלים לטיפול במורשת הרכבתית בישראל. מטרת המסמכים הינה לשמש את רכבת ישראל בתהליך קבלת ההחלטות אודות פיתוח הרכבת ונכסיה באתרים השונים שברשותה.

השלוחה החיגאזית מחיפה לדרעא.jpg
bottom of page