top of page
תכנית מתאר קרית אתא_נספח שימור.JPG
תכנית מתאר
קרית אתא

סקר, מדיניות ונספח השימור

לקוח: עיריית קרית אתא

קרית אתא, ישראל

2013-2018

סקר המורשת הבנויה של קרית אתא בוצע במסגרת הכנת נספח השימור לתכנית המתאר של העיר. הסקר בוחן את התפתחותה הפיזית של העיר לאורך השנים, תוך דגש על התגבשותה כעיר במהלך המאה ה-20'. באמצעות סופרפוזיציה בין מפות המתארות את העיר תקופה אחר תקופה, רובד אחר רובד, זוהו "אזורי חיפוש" בהם יש להעמיק בסקרים נקודתיים לזיהוי עדויות פיזיות להתפתחות העיר וההיסטוריה שלה. מימצאי הסקר הוטמעו במסמכי תכנית המתאר והיוו בסיס להנחיות הנוגעות לטיפול העתידי במורשת הבנויה בעיר.

מפת כפר אתא לפני האיחוד עם קרית בנימין,

מפת כפר אתא לפני האיחוד עם קרית בנימין, 1960. מקור: מוזיאון בית פישר

bottom of page