top of page
לב רחובות_אזור מספר 3 צפון_התפתחות היסטו
תכנית התחדשות 
עירונית לב רחובות

סקר, מדיניות וייעוץ שימור

לקוח: משרד הבינוי והשיכון, הרשות

להתחדשות עירונית

מיקום: רחובות, ישראל

2013-2020

תכנית התחדשות עירונית לב רחובות הוזמנה בשנת 2013 ע"י משרד הבינוי והשיכון (כיום הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית). התכנית מתמקדת במרכז העיר, האיזור בו שרדו רחובות ומבנים מימי ראשיתה של העיר כמושבה, מייצגים ערכים היסטוריים, תרבותיים, וקהילתיים, ומקנים לרחובות את ייחודה וזהותה.

עבודתנו בפרוייקט זה כללה מחקר רקע אודות התפתחותה הפיזית של העיר עד כה, גיבוש מדיניות כוללת לשימור לב רחובות והגדרת איזורי שימור אזורים בעלי מאפיינים פיזיים והסטוריים מובחנים המייצגים את ערכי העיר כולה, ביצוע סקר מורשת מקיף בתחום איזורי השימור, ומתן המלצות קונקרטיות והנחיות לשילוב במסמכי התכנית.

מפת אזורי השימור והחיפוש המוצעים_לב רחוב
bottom of page