top of page
הצעה ללב הקמפוס_אדריכל הנוף שלמה אהרונסו
תכנית מתאר 
קמפוס הטכניון

סקר, ייעוץ ומדיניות

לקוח: הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

חיפה, ישראל

2015-2017

הצעה תכנונית של אדר' שלמה אהרונסון ללב הקמפוס. ארכיון: אגף הנדסה ותחזוקה, הטכניון

נספח המורשת הבנויה והנופית של התוכנית האסטרטגית לקמפוס הטכניון בנווה שאנן, הוזמן על יד הנהלת הטכניון בשנת 2015 וכולל סקר מקיף של המורשת הבנויה והנופית של קרית הטכניון. במסגרת הסקר נבחן הרקע ההיסטורי והאדריכלי להעתקת קרית הטכניון למיקומה הנוכחי בנווה שאנן בראשית שנות ה-50', והתפתחותון הפיזית מאז ועד לשלהי שנות ה-70.

 

הסקר שם דגש מיוחד על זיהוי עקרונות הבינוי של תוכניות האב שקודמו במהלך השנים ובאמצעותם הגדרת ערכיו המרחביים של הקמפוס, זאת לצד סקירה פרטנית של מבני ושטחי הנוף שפותחו בקמפוס וזיקתם אל תוכניות אלה. הסקר מניח את היסודות להתייחסות עתידית ראויה לפעולות שימור ופיתוח ברחבי הקמפוס, הן בראייה תכנונית של כלל הקמפוס, והן בראייה ממוקדת של כל אחד מאתריו ההסטוריים, הבנויים והנופיים. ממצאי הסקר והמלצות התכנית האסטרטגית עובדו להנחיות שימור בתקנון תכנית המתאר של הטכניון.

התפתחות הקמפוס לאורך שנים.JPG
bottom of page