top of page
מבט על בית אונגר מכיוון צפון תאריך לא יד
בית אונגר
בולדהיים/
אלוני אבא

תיעוד, תכנון ופיקוח

לקוח: לקוח פרטי

מיקום: אלוני אבא, ישראל

2009-2010

מבט על בית אונגר מכיוון צפון תאריך לא ידוע כנראה שנות ה 20 מקור אוסף ארכיון משפ אלברט בלייך מלבורן אוסטרליה

תיק התיעוד ותכנון שימורו ושיקומו של בית אונגר הנטוש הוזמן על ידי לקוח פרטי במסגרת עבודת השיפוץ של ביתם באלוני אבא. זוהי הפעם הראשונה שנערך לבית היסטורי לשימור באלוני אבא תיק תיעוד כצעד מקדים לפתיחת הליך הרישוי לקראת הכשרת הבית למגורים מחדש בו.

 

בית אונגר הוא בית טמפלרי גרמני אופייני שנבנה בתחילת המאה העשרים כחלק מהמושבה הגרמנית ולדהיים ושימש כביתה של משפ' אונגר. עם קום המדינה עבר הבית לבעלותו של מושב אלוני אבא. מאחר ובעת הכנת תיק התיעוד היה מעט מאד מחקר קיים אודות המושבה ולדהיים, כולל התיק פרק הסוקר את נסיבות תכנונה, הקמתה והתחפתחותה של המושבה ולדהיים, לימים אלוני אבא. בנוסף, התיק כולל סקירה של מצב הבית כיום וניתוח אדריכלי של שלבי התפתחותם של הבית וסביבתו הקרובה. עבודת התכנון כללה את הכנתה, ליוויה ואישורה של בקשה להיתר, וכן תכנון מפורט לביצוע.

במהלך העבודה על פרוייקט זה נוצר קשר אי-מייל עם קהילת הטמפלרים ובעיקר עם צאצאיה של משפחת אונגר באוסטרליה. בזכות נכונותם לשתף אותנו בזיכרונות, הידע והתמונות שברשותם נחשפו פרטים רבים שתרמו להבנתנו את מבנה הבית, תפקודו והתפתחותו, ואת אורח חייהם של הגרמנים הטמפלרים בולדהיים בכלל.

חזית צפון מזרחית.JPG
bottom of page