top of page
הבית בחישולי כרמל_1948_1952_מקור ספריית
בית גוטליב ביילהרץ בנויהרדטהוף

תיעוד

לקוח: חישולי כרמל

מיקום: טירת הכרמל, ישראל

2016

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

הבית בחישולי כרמל, צולם בין השנים 1948-1952. מקור: ספריית המדיה אוניברסיטת חיפה/ ארכיון קיבוץ החותרים

בשנת 2016 הזמין מפעל חישולי כרמל את הכנתו של תיק תיעוד זה כחלק ממסמכי תוכנית מתאר להסדרת ייעודי קרקע בשטחי המפעל. נשוא התיעוד הינו מבנה מגורים מאבן המצוי בתחומי המפעל, במקור ביתו של האיכר הטמפלרי גוטליב ביילהרץ. מדובר במבנה האחרון ששרד מבתי מהמושבה הטמפלרית נויהרטדהוף אשר הוקמה בשלהי המאה ה-19 כמושבת-בת חקלאית של המושבה הגרמנית בחיפה. המושבה הקטנה, שכללה שש חלקות בנייה בסך הכל, ננטשה ויושבה מספר פעמים במהלך המאה ה-20, הן על ידי הטמפלרים עצמם, והן על ידי קבוצות ציוניות שהשתמשו במבני המושבה כנקודת התיישבות זמנית טרם עלייתם לקרקע כקיבוצים. בראשית שנות ה-60, לאחר שעברו אדמות נויהרטוף לידי מדינת ישראל, הוקם על חלק מאדמות המושבה מפעל חישולי כרמל.

תיק התיעוד סוקר את הקיים היום באתר, לצד מחקר הסטורי אודות המושבה העלומה נויהרטדהוף באמצעות מפות, תמונות, מסמכים הסטוריים ועדויות אישיות. עוד כולל התיק ניתוח של מאפייניו הטכנולוגיים ואדריכליים של המבנה, ניסוח הצהרה אודות חשיבותו כאתר מורשת, והמלצות לשימורו ופיתוחו בעתיד.  

הבית בחישולי כרמל חזית מערבית_1948_1952_

הבית בחישולי כרמל, צולם בין 1948-1952. מקור: ספריית המדיה אוניברסיטת חיפה/ ארכיון קיבוץ החותרים

bottom of page